Jihomoravští profesionální hasiči si zaslouží podporu

25. května 2015 v 22:26 | Bohuslav Chalupa
Dne 24. 5. zveřejnily Parlamentní listy.cz informaci o aktivitě hejtmana Haška pod názvem: Hejtman Hašek blahopřál dobrovolným hasičům ke 140. výročí

Je samozřejmě zcela na místě, že Krajský úřad Jihomoravského kraje a pan hejtman osobně podporuje naše dobrovolné hasiče v našich obcích a vískách. Jen bych chtěl zároveň s tím podotknout, při veškeré zasloužené chvále a podpoře dobrovolných hasičů, že bychom současně neměli zapomínat na hasiče profesionální. Na hasiče, kteří mají na kontě cca 70% všech zásahů v celém Jihomoravském kraji.

Hasiče, kteří již mnohokrát prokázali, že svou práci berou jako poslání a mnohdy obětovali i svůj život při ochraně našich majetků a životů. Je dobré zdůraznit i to, že jde o špičkové odborníky (záchranáře), kteří se soustavně věnují zvyšování své kvalifikaci a které by nám mohli ostatní kraje závidět. Jde o profesionály, kteří přesto, že jich zdaleka není tolik co dobrovolných hasičů, zcela zásadním způsobem přispívají ke zvýšení naší bezpečnosti - nic proti dobrovolným hasičům.

V uvedeném kontextu bych vřele uvítal, kdyby Krajský úřad věnoval alespoň část své podpory, finančních prostředků a mnohem více pozornosti stavu, ve kterém se tito naši profesionální hasiči, jejich pracovní zázemí, technika, personální vybavení atd. dlouhodobě nacházejí. A je třeba si přiznat, že v tomto směru nemá být kraj a Brno na co hrdí. Pro ilustraci se stačí, byť i jen zvenčí, podívat na stav centrální hasičské stanice na Lidické. O to víc tato situace pak vynikne a zamrzí, když se člověk porozhlédne a porovná stav s ostatními kraji a městy.

Omlouvám se, ale je pro mne nepochopitelné to, jak je možné že za x minulých let nebyl kraj a město schopno vybudovat takové zázemí pro naše profesionální hasiče, které by se alespoň zčásti přiblížilo k tomu, co mají hasiči (nejen) a občané ostravské aglomerace a celého Moravskoslezský kraj, vybudované v Ostravě v podobě Integrovaného bezpečnostního centra. Tento ne zrovna utěšený stav pak zvláště vyniká v kontrastu s prezentací toho, že dobrovolní hasiči obdrželi od kraje 51,5 milionů korun jen pro tento rok.

Nicméně jsem přesvědčen, že se mi ve spolupráci s Brněnským primátorem p. Vokřálem (děkuji) podařilo zahájit racionální diskusi s Generálním a Krajským ředitelstvím HZS nad aktuálním stavem profesionálních hasičů v JMK a že zahájená diskuse přispěje v krátké době k viditelnému zlepšení. Protože ochrana zdraví majetku a životů nás všech musí být pro kompetentní orgány a volenou reprezentaci jasnou prioritou.
 

Tisková zpráva - Integrované výcvikové centrum Vyškov

14. května 2015 v 16:44
"Změna bezpečnostních hrozeb vyžaduje zcela nové přístupy k zajištění bezpečnosti občanů ČR" prohlásil poslanec, místopředseda Výboru pro obranu a člen Bezpečnostního výboru PSP ČR Ing. Bohuslav Chalupa z Hnutí ANO2011.

S ohledem na skokové zhoršení bezpečnostního prostředí a evidentní potřebu zahájit zásadní diskusi nad zlepšením obecné bezpečnosti inicioval poslanec Chalupa dne 6. 5. 2015 na půdě poslanecké sněmovny tzv. "kulatý stůl" na téma tzv. "Integrované výcvikové centrum Vyškov".

K diskusi nad stavem úrovně a efektivity společného výcviku, včetně zlepšení vzájemné koordinace bezpečnostních složek při ochraně majetku, zdraví a života občanů ČR, se sešli poslanci, senátoři a zástupci vlády se zástupci všech silových ministerstev, zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva financí ČR. Jednání se zúčastnili i zástupci dalších složek a organizací, které mají ať již na profesionální nebo na dobrovolné úrovni zajišťovat další činnosti související s bezpečností občanů ČR.
Účastníci "kulatého stolu" se se v průběhu věcné diskuse shodli na tom, že stav výcviku a výcvikové základny, zaměřené na schopnost vzájemné koordinace a společných postupů bezpečnostních složek není, bohužel, na potřebné úrovni.

Výsledkem jednání "kulatého stolu" je vytvoření pracovní skupiny pod vedením zástupce Ministerstva obrany, která provede analýzu aktuálního stavu výcviku, výcvikové a technologické základny schopné zajišťovat společný výcvik, dále posoudí priority jednotlivých bezpečnostních složek s ohledem na jejich současné a budoucí potřeby a navrhne další postup pro realizaci potřebných změn včetně posouzení koncepce tzv. "Integrovaného centra výcviku" ve Vyškově.

Projev hluboké soustrasti pozůstalým v Uherském Brodě

26. února 2015 v 8:09 | Bohuslav Chalupa
Prosím pozůstalé po našich tragicky zemřelých spoluobčanech v Uherském Brodě, aby přijali i mou hlubokou soustrast a účast s jejich smutkem.

Tato tragická událost, zcela srovnatelná s teroristickými útoky, které se v poslední době odehrály ve světě, mne, mimo přirozeného pocitu účasti a lítosti, vedou i k zamyšlení nad tím, co mohlo být příčinou tohoto zcela nepochopitelného asociálního aktu agrese vůči nevinným lidem.

Evidentně zde zcela a totálně selhal jeden z našich spoluobčanů, příslušník naší společnosti, našeho kulturního okruhu. Tento fakt - selhání lidského činitele - znemožňuje, bohužel, jakoukoli efektivní, účinnou prevenci. Souhlasím s názorem, že v těchto výjimečných případech máme skutečně jen velmi malou šanci využít nástrojů účinné obrany.

I přes to a právě proto je v této chvíli zcela na místě prověřit stávající legislativu a to i s ohledem na možné zainteresování dalších subjektů majících vliv na udělování povolení k legálnímu držení střelných zbraní, tedy i psychologů. Jen musíme dát bedlivý pozor, při předkládání návrhů na řešení tohoto problému, na nepřiměřené omezení osobních svobod, míru odpovědnosti, kterou budeme, na úkor osobní odpovědnosti, delegovat na stát…. Tedy v celém širokém kontextu našich osobních práv, svobod a odpovědností.

Je také evidentní, že lidé, kteří jsou v tom či onom postavení odpovědní za věci veřejné, často nemají dostatečně zažité postupy a chování vyplývající jednak z obecných zkušeností, tak i ze znalosti a návyků související s celou šíří problematiky bezpečnostních rizik a situací. Chci a musím v těchto souvislostech souhlasit s ministrem vnitra - v souvislosti s mediální aktivitou pana starosty, která zcela jistě nebyla myšlena zle, že někdy je lepší, jak se říká, "mlčeti zlato".

Je patrné, že ne zcela správně chápeme rozdíl mezi aktivitami, které lze realizovat v rámci fungování Integrovaného záchranného systému a těmi, které souvisejí se specializovaným a kompetenčně jasně definovaným řešením kriminálních činů. Bohužel žijeme v době, kdy je riziko mimořádných událostí vzniklých ať už kriminální činností, teroristického útoku, následkem živelných pohrom, průmyslových havárií apod. pravděpodobnější než kdykoli v nedávné minulosti.

I v souvislosti s touto tragickou událostí se domnívám, že je nejvyšší čas uvažovat o vyvolání takových aktivit, které povedou k zásadní změně postoje občanů ČR k obecné branně bezpečnostní problematice.

Dovolím znovu apelovat na nás všechny, abychom ani v této době, která je pro každého z nás v nějakém ohledu náročná a často i osobně složitá, abychom i přes své individuální starosti neztratili vnímavost ke svému okolí. Abychom neztratili empatii a pocit sounáležitosti a ochoty nabídnout pomocnou ruku těm z nás, kteří se se svými problémy vyrovnávají mnohem složitěji, než by mohlo být na první pohled patrné. I toto je to jedna z možností, jak se v budoucnu těmto zcela nesmyslným tragédiím vyhnout. Můžeme uvažovat o tom, do jaké míry se v naší společnosti daří vytvořit standardní etické a morální vědomí spojené se zásadním a jednoznačným převzetím plné odpovědnosti každého jednotlivce za své životy, za své činy a z toho plynoucí odpovědnosti každého z nás i za životy našich nejbližších, našich sousedů, naší společnosti.

S hlubokou soustrastí

Bohuslav Chalupa
 


Gratulace k vynikající reprezentaci armády České republiky

23. února 2015 v 8:35 | Bohuslav Chalupa
Dovolím si touto cestou pogratulovat dvěma vojákům AČR, kteří v současné době plní úkoly v afgánském Bagramu - veliteli strážní roty kpt. Petru Liškovi a vedoucímu praporčíkovi Adamu Kopeckému k jejich dekorování jedním z nejvyšších vojenských vyznamenání ozbrojených sil USA - bronzové hvězdy.

Zároveň gratuluji jim i celé jednotce k takto vynikajícímu plnění úkolů a reprezentaci AČR a České republiky v rámci mezinárodního boje proti terorismu.

Poděkování patří samozřejmě i jejich rodinám a blízkým.

Ing. Bohuslav Chalupa
místopředseda výboru pro obranu
PSP ČR

Rozhovor pro časopis TÝDEN

17. února 2015 v 10:13 | Bohuslav Chalupa |  Ptali jste se mě...
Rozhovor pro časopis Týden

V posledních komunálních volbách kandidovalo 480 osob, které uvedly v kolonce zaměstnání policista nebo strážník, z toho příslušníků Policie ČR 308 a strážníků 196. Z toho 112 za politické strany. Uspěly téměř tři desítky policistů, které zasedly v zastupitelstvech díky kandidatuře na kandidátních listinách politických stran. Neporušují policisté zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů? (§ 47 (1) Příslušník nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí ani vykonávat činnost v jejich prospěch; volební právo příslušníka tím není dotčeno.)

Domnívám se, že nikoliv. Pokud příslušník bezpečnostních sborů pracuje v zastupitelstvu a podílí se veřejně na práci zastupitelstva pro obec v níž žije, je to dle mého názoru jen dobře. Zda neporušuje některou ze svých povinností uloženou z. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ve znění pozdějších změn a doplňků zejména v § 45 Základní povinnosti příslušníka a v § 46 Služební kázeň - to by měl každý jednotlivý příslušník ve volené funkci prokazovat svým konkrétním jednáním a souběžně musí být jeho plnění povinností zabezpečeno prostřednictvím plnění kontrolních povinností jeho nadřízených. Dále by to mělo být, zcela přirozeně, záležitostí, o níž se samozřejmě zajímají nebo chcete-li kontrolují /měli by/ všichni občané obce, v níž jako zastupitel takový člověk působí.

Není to etický problém, když kandidují lidé, kteří mají přístup k citlivým informacím?

Domnívám se, že ne. Možnost, že někdo bude zneužívat své postavení, či informace, jejichž původ spočívá v jeho profesním působení, se samozřejmě nedá zcela vyloučit u žádného ze zájemců o volené funkce. Nicméně dopředu a bez nějakých konkrétních informací (důkazů) nelze takto eticky diskvalifikovat příslušníka žádné profesní skupiny. Domnívám se, že (s nadsázkou řečeno) daleko "nebezpečnější" jsou z tohoto pohledu např. lékaři, advokáti, lidé z pojišťovnictví, bankovního sektoru, také novináři apod., kteří mnohdy mají velmi důvěrné informace o osobních poměrech jiných osob (subjektů) včetně možností veřejné medializace některých údajů atp.

Neměla by být nějaká lhůta, kterou by po odchodu od policie expolicista nemohl kandidovat?

Neměla.

Prameny:
z.č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků
z.č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ve znění pozdějších změn a doplňků


Zpráva o činnosti ANO v JMK

4. února 2015 v 10:20 | Bohuslav Chalupa
Vážení kolegové, přátelé, sympatizanti,

dovolte mi, abych zde uvedl zprávu o činnosti Krajské organizace Hnutí ANO 2011 v Jihomoravském kraji od posledního krajského sněmu.

Předchozí krajský sněm se konal dne 22. 4. 2013. Tomuto krajskému sněmu předcházel jednak II. celostátní sněm Hnutí ANO 2011 a jednak ta okolnost, že díky tomu, co se na tomto sněmu odehrálo, rezignoval na funkci krajského předsedy Hnutí ANO 2011 v JMK krátce předtím zvolený pan Ludvík.

Spolu s krajským předsednictvem jsem převzal krajskou organizaci v ne zcela dobré kondici. Krajské předsednictvo mělo své vlastní vnitřní komunikační problémy, oblastní organizace Znojmo v podstatě přestala pracovat, krajská organizace jako taková nehrála v celostátní organizaci zdaleka tu roli, která by odpovídala jejímu územně-správnímu významu.
Krajskou organizaci tehdy tvořilo pouze 71 členů, rozčleněných do celkem 7 oblastních organizací (z nichž Znojemská přestala prakticky existovat). V kraji nebyla založena žádná místní organizace, neměli jsme k dispozici žádné odborné zázemí. Pokud jde o politický vliv - ten byl zcela mizivý. V této souvislosti podotýkám, že žádný z tehdejších členů Hnutí ANO 2011 ani v nejbujnější fantazii nepředpokládal takový politický vývoj, který nakonec vedl k předčasným volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tehdy jsme pracovali s perspektivou dlouhodobé mravenčí politické práce a přípravy na volby ve standardním termínu.

Během krátké doby se nám postupně podařilo konsolidovat a "vyladit" vztahy a práci v krajském předsednictvu, rozběhla se aktivní a pravidelná vnitrostranická práce a v okamžiku, kdy padla vláda, jsme se začali rychle a efektivně připravovat na volby do poslanecké sněmovny. Začali jsme aktivně provádět politickou práci mezi spoluobčany, politicky, organizačně a materiálně jsme připravovali volební kampaň, do které jsme následně razantně a sebevědomě vstoupili.
Souběžně jsme, jako první v celostátní organizaci, přistoupili k reorganizaci stranické struktury a zahájili jsme zakládání místních organizací. Práci našich aktivních členů a odborných skupin jsme soustředili, také první v republice pod tzv. ThinkTank Krajské organizace Hnutí ANO 2011 v JMK, který svým dílem přispěl k definici politického a volebního programu Hnutí ANO 2011. Podařilo se nám "oživit" činnost Oblastní organizace Znojmo a trvale posilovat ostatní oblastní organizace. Postupně jsme založili i Krajskou redakční radu, v průběhu doby jsme podle potřeby organizovali volební štáby a další aktivní skupiny našich členů pro krátkodobé úkoly.

K dnešnímu dni, po cca 21 měsících práce, má krajská organizace celkem 482 členů, 51 místních organizací v 7 oblastních organizacích a stala se tak početně nejsilnější krajskou organizací v ČR. V této chvíli evidujeme celkem 903 zájemců o členství v naší organizaci v JMK a 1 605 sympatizantů.

V době necelých 2 let jsme společně absolvovali 4 různé celostátní volby - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, volby do Evropského Parlamentu, volby do Senátu Parlamentu ČR a konečně i Komunální volby. Takto vysloveno se to vešlo do jediné věty - Ti z nás, kteří se aktivně podíleli na všem, co je v této větě obsaženo, vědí, že to byl obrovský kus velmi náročné práce. Je dobré si připomenout, že jsme do toho šli bez jakýchkoli předchozích zkušeností, ale o to více s nadšením a přesvědčením, že vše konáme pro dobrou věc, pro nápravu věcí, které nás trápily.

Výsledkem této naší společné práce je, že máme 5 poslanců z celkově 47 poslanců pracujících v poslaneckém klubu Hnutí ANO 2011, z toho jeden je zároveň členem vlády a ministrem obrany ČR. Získali jsme primátora druhého největšího města ČR. Postavili jsme celkem 67 kandidátek z toho 65 pod hlavičkou ANO. Získali jsme postavení ve vládnoucích koalicích na celkem 30 radnicích JMK, tedy i na rozhodujících radnicích v Brně, Břeclavi, Znojmě a Hodoníně, k tomu přičtěme i vítězství ve velkých MČ Brna - v Králově poli a v Brně - Židenicích. Volby, bohužel bez koalice, jsme vyhráli i v Brně - Žabovřeskách a v Moravanech u Brna, v dalších 9 obcích jsme dosáhli nadprůměrného výsledku. Shrnuto - z 67 podaných kandidátek jsme ve 43 případech dosáhli velmi dobrého výsledku - to vše jako úplný nováček na politickém kolbišti. Je neoddiskutovatelným faktem, že jsme se v tomto neuvěřitelně krátkém čase stali jedním z hlavních hráčů na politické scéně ČR a máme nejen reálnou možnost, ale i odpovědnost splnit svůj závazek, který jsme předložili našim spoluobčanům.

Tyto výsledky vypovídají o námi odvedené práci více než sáhodlouhé politické projevy. S jistou hrdostí mohu konstatovat, že naše krajská organizace Hnutí ANO 2011 díky tomu získala i odpovídající autoritu a postavení v celostátní organizaci Hnutí ANO 2011.

Krajská organizace a řada našich aktivních členů v této chvíli disponují značnou sumou znalostí a zkušeností z reálné politiky, získali jsme celou řadu dobrých i špatných zkušeností, přirozeně jsme se dopouštěli i omylů a chyb. Je jen na nás, do jaké míry budeme schopni tyto zkušeností využít k dalšímu upevnění našeho politického vlivu a plnění volebního programu - protože jak známo, jen vítěz může věci měnit.

Čeká nás relativně klidné období necelých 2 let, které bude vyplněno především přípravou na volby do krajského zastupitelstva. Čeká nás tvrdá práce jak v parlamentu, tak i v zastupitelských klubech radnic. Přeji nám všem, abychom byli schopni i nadále jednotně a efektivně pracovat jako "politický krizový management" k nápravě stavu věcí veřejných.
Na závěr, jako bývalý krajský předseda, upřímně děkuji všem těm z Vás, díky kterým mohu konstatovat již řečené, tedy nejenom těm "exponovaným", ale i těm, bez jejichž poctivé a aktivní práce, podpory a pomoci bychom zdaleka nemohli takto uspět a bez jejichž podpory bych nemohl jako krajský předseda v žádném případě obstát. Díky.

Rozum a srdce

Váš Bohuslav Chalupa

V Brně 4. února 2015

Referendum o imigrantech

29. ledna 2015 v 14:40 | Bohuslav Chalupa |  Ptali jste se mě...
Ptal se:
Slánský I.
Datum:
3.12.2014


referendum o imigrantech
Co si myslíte o referendu o imigrantech, jak navrhuje Chovanec? A jakou šanci jeho návrhu dáváte?


Odpověď na dotaz

Dobrý večer.

Obecně nemám nic proti referendům, pokud to řešení problému, který má být řešen, nezbytně vyžaduje.

V případě řešení problému "imigrace, imigrantů" nejsem přesvědčen, že je referendum potřebné.
Občané - voliči - zvolili a delegovali svým zvoleným zástupcům dostatečné kompetence k rozhodování tak, aby právě tyto problémy byly řešeny tam, kde se řešit mají, tedy v parlamentu, v senátu a ve vládě.

Politická reprezentace má v průběhu svého rozhodování k dispozici řadu dalších subjektů, které jim při diskusi nad daným problémem mohou poskytnout potřebný odborný servis. Proto v tomto případě nevidím jediný důvod, aby poslanci (ministři) rezignovali na své kompetence a odpovědnost a přenesli tíhu rozhodování zpět na své voliče.

Tedy - nemyslím, že je nutné organizovat referendum a z téhož důvodu mu dávám jen velmi malou šanci.

S pozdravem
B. Chalupa

Terorismus v Evropě

20. ledna 2015 v 10:52 | Bohuslav Chalupa |  Ptali jste se mě...
Ptal se:
občanzDomažlic
Datum:
14.1.2015

terorismus
Můžete prozradit aspoň něco z dnešní schůzky, která se měla údajně konat kvůli nárůstu terorismu? Je pro nás terorismus hrozbou? Jak velkou?

Odpověď na dotaz

Dobrý večer.

Vzhledem k charakteru jednání Výboru pro bezpečnost mohu "prozradit" v podstatě pouze usnesení Výboru v tom smyslu, že žádáme vládu o zvýšení výdajů na činnost zpravodajských a bezpečnostních složek státu.
Terorismus je bohužel jednou z největších eskalujících hrozeb, která se přímo dotýká nejen našich životů jako takových, ale také našeho způsobu života.

Jde o hrozbu, které nejen že aktuálně čelíme, ale bohužel budeme nuceni čelit i v budoucnu.
O co více budeme schopni si více všímat jeden druhého, o co více budeme ochotni si pomáhat, o co více budeme všímaví k potřebám ostaních lidí o to lépe budeme schopni tomuto nebezpečí společně čelit....... a zrovna toto nás nebude stát ani korunu.

S pozdravem
B. Chalupa

Muniční sklady

20. ledna 2015 v 10:52 | Bohuslav Chalupa |  Ptali jste se mě...
Ptal se:
masa

Datum:
14.1.2015

K vašemu článku
Píšete v něm o nutnosti zvýšení nákladů na zbrojení, které se v poslední době snižovaly. Nemyslíte ale, že právě závody ve zbrojení často vyostřují napětí mezi aktéry a
zvyšují pravděpodobnost eskalace krize a přirozeně zvyšují následnou ničivost konfliktů? Tím samozřejmě neříkám, že konflikty způsobují jen závody ve zbrojení, ale sehrávají zde podle mě velkou roli. Pokud zareagujete, budu rád. Mašek

Odpověď na dotaz

Dobrý večer.

Dovolím si jen mírně poopravit Vámi uváděnou zmínku o "nutnosti zvýšení nákladů na zbrojení".
Nejde pouze o náklady na zbrojení, jde o komplexní zvýšení výdajů státu, tedy nás všech, na zajištění obranných a bezpečnostních potřeb státu. Naše armáda je v současné době podfinancována o cca 100 miliard, policie o cca 40 miliard a tak lze pokračovat dále a není to dobrá zpráva ani pro nás ani pro naše spojence, mluvím o "dluhu" který vznikl v uplynulých cca 10 letech.

Pokud se má náš stát, a je to jedna z jeho základních funkcí, postarat o naši bezpečnost a o obranu hranic naší republiky, nemluvě o jistých závazcích, ke kterým jsme se zavázali při vstupu do NATO, pak bude nutno v tomto smyslu mnohem více působit na souhlasné smýšlení daňových poplatníků nebo chcete-li voličů.

Je zřejmé, že výdaje tohoto druhu jsou v ekonomickém smyslu neproduktivní, nicméně jsou výdajem za "pojištění" naší bezpečnosti, za ochranu našeho způsobu života, za naše osobní svobody a za demokracii - a nejsou to jen slova.
A samozřejmě je nutno, po zkušenostech minulých let, velmi pečlivě kontrolovat, zda peníze daňových poplatníků jsou vynakládány hospodárně a rozumně.

V tomto roce budeme slavit 70. výročí ukončení II. světové války, 70 let naše země žije v míru a mír skutečně nebyl, není a nebude zadarmo.

Náš svět je stále příliš křehký a velmi zranitelný. Osobně dávám přednost tomu být co nejlépe připraven k obraně své rodiny, svých sousedů, své země, než naivně doufat, že nepřátelé buď neexistují, nebo dají přednost jinému cíli.
Krize, konflikty a jejich ničivé důsledky nezpůsobují zbraně, ale jejich nositelé, lidé.

S pozdravem
B. Chalupa

Výbuch druhého skladu

20. ledna 2015 v 10:51 | Bohuslav Chalupa |  Ptali jste se mě...
Ptal se:
Martin Kramný

Datum:
8.12.2014

Stojíte za svým předsedou i v tomto?
Také si myslíte, že druhý sklad nevybuchl náhodou?

Odpověď na dotaz

Dobrý večer.

Ano, domnívám se, že druhý sklad nevybuchl náhodou.
Jenže víte jak to je, domnívat se neznamená vědět. Až budou na stole fakta, závěrečná zpráva o vyšetřování, teprve pak budeme vědět.

S pozdravem
B. Chalupa

Kam dál